Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2018

4503 4434
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 12 2018

1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive

May 31 2018

5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover
3818 0c61 500

dtnart:

I drew a witch for a limited hardcover book called Becoming Dangerous about rituals and resistance. Mine was one of a handful of artist who contributed.

May 16 2018

4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viajointskurwysyn jointskurwysyn
3231 9396
Reposted fromsaku saku viakropq kropq
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasucznik sucznik
Le Roman de ma femme
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
Reposted frommessinhead messinhead viabarock barock

May 13 2018

April 24 2018

Reposted fromPoranny Poranny
8336 af4f 500

April 17 2018

jetty into the night 

April 14 2018

2342 836f 500
Reposted frommoai moai viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key"  (Anonymous)
I made a stupid mistake of making someone my home. And now I'm homeless.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viapsychoza psychoza

April 06 2018

6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viajointskurwysyn jointskurwysyn
chciałabym być porządkiem i spokojem, jednak chaos i wybuchy myśli mnie rozpraszają 
— cała ja
Reposted fromseaweed seaweed vianyaako nyaako
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianyaako nyaako
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl