Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

July 04 2017

3091 ba60
Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 17 2017

5079 eb11 500

June 16 2017

2565 9074

May 12 2017

Hum! NSFW
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viapsychoza psychoza

May 08 2017

6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacalvados calvados
3109 4941
Reposted fromtfu tfu viaholamasdo holamasdo
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

April 07 2017

o, Poznań na zupie (:

March 28 2017

March 21 2017

6603 ef1b 500

chaosophia218:

Michael Paukner - Moon Clock, 2016.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaAmericanlover Americanlover
8048 495f
Reposted fromsmc smc viabarock barock
7024 237d
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 07 2015

Potłuczeni ludzie czasami rozpadają się na kawałki. Tak już mają.
— My Mad Fat Diary

June 13 2015

8569 5d2a

June 08 2015

„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaWolffGirl WolffGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl