Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

February 04 2018

5735 3a51

January 30 2018

6872 12db 500
Reposted from777727772 777727772 viapoppyseed poppyseed
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viadotknij dotknij
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska

January 09 2018

9051 fc4d
Reposted fromtojad tojad viajointskurwysyn jointskurwysyn
1964 7367

January 07 2018

January 05 2018

Reposted fromcube cube viaseleneskin seleneskin
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromtwice twice viaszlugtime szlugtime

December 05 2017

3336 2c11
Reposted fromPoranny Poranny viachief chief
Czuję naraz nic i wszystko, i to najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doznałam.
— Anna Todd - "After. Bez siebie nie przetrwamy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 27 2017

- Dlaczego znowu pijesz? - Bo wątrobę mam silniejszą od serca.
Reposted fromwaflova waflova vialeszekzukowski leszekzukowski
2061 4325 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl